Urhean kannanotto rytmisen voimistelun maajoukkueeseen liittyvään uutisointiin

Rytmisen voimistelun entiseen maajoukkueeseen liittyvistä epäkohdista ja niiden käsittelystä on uutisoitu laajasti syksyn ja talven aikana. Suomen Voimisteluliiton kurinpitovaliokunta antoi 18.1.2023 päätöksensä asiasta, josta Yle Urheilu uutisoi artikkelissaan 18.1.2023. Uutisoinnissa olleista Laura Ahosen kommenteista saa mielikuvan, että lajin valmennuksessa mukana ollut Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Urhean moniammatillinen asiantuntijatiimi olisi hyväksynyt epäasiallisen kohtelun valmennuksessa ja ollut osana sitä. Haluamme oikoa julkisuudessa virheellisesti esitettyjä asioita. 

Ylen artikkelissa kerrotaan, että asiantuntijat ovat osallistuneet säännöllisesti harjoituksiin ja olleet tietoisia valmennuksen laadusta. Tosiasiallisesti Urhean moniammatillisessa tiimissä heräsi huoli valmennusmenetelmistä, kun havaittiin, että monet ryhmän urheilijoista voivat huonosti.  Valmennuskulttuuri oli ristiriidassa Urhean arvojen ja toimintatapojen kanssa jopa siinä määrin, että osa asiantuntijoista kieltäytyi osallistumasta ryhmän toimintaan. Asiantuntijoiden havaitsemien epäkohtien vuoksi Urhea teki huoli-ilmoituksen SUEKiin. Tämän jälkeen Suomen Voimisteluliitto pyysi SUEKia selvittämään tapauksen. 

Ahonen pyrkii Ylen julkaisemassa artikkelissa vierittämään vastuun tapahtumista Suomen Voimisteluliiton harteille. Kokeneena ja lääkärinkoulutuksen saaneena valmentajana Ahosen olisi mielestämme pitänyt kyetä havaitsemaan usean vuoden ajan jatkunut urheilijoiden pahoinvointi ja reagoida siihen. Urhea peräänkuuluttaa kaikkien tiimissä toimivien henkilöiden vastuuta puuttua ja reagoida, jos urheilijoiden hyvinvoinnista herää huoli. Etenkin alaikäisten urheilijoiden ollessa kyseessä vastuu on erityisen suuri. 

Urhea kokee tässä yhteydessä velvollisuudekseen tuoda esiin näkökulmia kurinpitovaliokunnan ratkaisuselosteessakin mainittuun painonhallintaan liittyen. Painonhallinta urheilussa ei ole valmennusmetodi vaan toimintaa, jota voidaan toteuttaa valmennuksen tukena huippu-urheilussa tarkasti määriteltyjen reunaehtojen täyttyessä (mm. urheilijan ikä, psyykkinen ja fyysinen terveys, painonhallinnan kokonaisvaikuttavuus) eikä valmentajan tulisi oma-aloitteisesti ohjata urheilijoita painonhallinnassa. Painonhallinnan toteuttaminen vaatii moniammatillista asiantuntijatyötä ravitsemusasiantuntijan ja lääkärin kanssa sekä jatkuvaa terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa, ja sen tarpeellisuus tulee harkita huippu-urheilussakin erityisen tarkkaan. 

Hyvinvointi luo pohjan suorituskyvylle 

Urhea tukee toiminnallaan urheilijan terveyttä ja hyvinvointia, sillä näkemyksemme mukaan terveellä ja hyvinvoivalla urheilijalla on paremmat edellytykset kehittää suorituskykyään ja menestyä pitkällä aikavälillä. Urheilijan terveys käsittää niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin hyvinvoinnin.  

Urhean asiantuntijat toimivat myös eri lajien valmentajien tukena sekä heidän kanssaan tiiviissä yhteistyössä. Osaava, ammattitaitoinen valmentaja huomioi urheilijan kokonaisvaltaisesti iän ja kehitysvaiheen mukaan sekä osaa motivoida ja rohkaista urheilijaa kannustavasti. Valmennuksen turvallinen ilmapiiri on perusta urheilijan kehittymiselle.  

Urhean asiantuntijoiden toiminta on moniammatillista ja siinä huomioidaan yksilöllisesti urheilijan kokonaisvaltainen tilanne. Urheilijaa ei nähdä pelkästään urheilijana vaan hänet kohdataan aina ihmisenä. Koemme, että olemme osaltamme vastuussa urheilijan hyvinvoinnista ja kehittymisestä.  

Tukemalla urheilijan kaksoisuraa mahdollistamme urheilijalle urheilu-uran lisäksi mahdollisuuden opiskella ja löytää elämässä myös muita merkityksellisiä asioita urheilun lisäksi.  

Lisätietoja: 

Simo Tarvonen
Toimitusjohtaja, Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea
Puh. 050 583 6513, simo.tarvonen@urhea.fi